Doradca podatkowy kurs online – dział 12, część II

Doradca podatkowy kurs online – dział 12, część II

Zatem ciąg dalszy nastąpił…

Zgodnie z obietnicą złożoną z końcem roku 2016, prezentujemy drugą kursu online dla doradców podatkowych z działu Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa. Przypominamy, że ze względu na jego sporą objętość, szkolenie podzieliliśmy na dwie części. Pierwsza z nich zawiera pytania od 1 do 29, a druga zagadnienia od 30 do 58. W części drugiej polecamy zapoznać się z darmowymi rozdziałami 1 oraz 3

Zawartość części II

30. Podstawy prawne realizowania prawa pomocy przez doradców podatkowych.
31. Zasady zachowania tajemnicy zawodowej wynikające z ustawy o doradztwie podatkowym i z zasad etyki.
32. Przesłanki i tryb zwolnienia doradcy podatkowego z tajemnicy zawodowej.
33. Granice ochrony interesów klienta przez doradcę podatkowego.
34. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne doradcy podatkowego w stosunku do klienta wynikające z zasad etyki.
35. Ograniczenia w wykonywaniu usług doradztwa podatkowego wynikające z zasad etyki.
36. Warunki podjęcia przez doradcę podatkowego dodatkowej działalności gospodarczej.
37. Zasady zapobiegania powstaniu konfliktu interesów przy prowadzeniu przez doradcę podatkowego dodatkowej działalności gospodarczej. 
38. Zasady zapobiegania powstaniu konfliktu interesów przy podjęciu zatrudnienia przez doradcę podatkowego.
39. Immunitet materialny a zasady etyki.
40. Zasady informacji i reklamy doradcy podatkowego wynikające z zasad etyki.
41. Niedozwolone elementy reklamy doradcy podatkowego wynikające z zasad etyki.
42. Obowiązki doradcy podatkowego w trakcie sprawowania funkcji w samorządzie i Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.
43. Obowiązki doradcy podatkowego w relacjach z klientem.
44. Przeszukanie lokalu – zasady postępowania doradcy podatkowego.
45. Przypadki powstania konfliktu interesów – w tym wymienione w zasadach etyki.
46. Zasady ustalania wynagrodzenia w umowie doradcy podatkowego z klientem.
47. Pactum de quota litis – ograniczenia w stosowaniu przez doradców podatkowych.
48. Rezygnacja ze zlecenia – prawa i obowiązki doradcy podatkowego.
49. Zasady zaniechania przez doradcę podatkowego wniesienia środka odwoławczego.
50. Prowadzenie sprawy podatkowej i zwrot dokumentacji przez doradcę podatkowego.
51. Stosunek doradcy podatkowego do sądów, urzędów i innych instytucji.
52. Zasady opiniowania przez doradcę podatkowego innych doradców podatkowych oraz efektów ich pracy.
53. Zasady lojalności, koleżeństwa i uczciwej konkurencji pomiędzy doradcami podatkowymi.
54. Zasady składania skarg na innych doradców podatkowych.
55. Zasady krytyki działań lub zaniechań samorządu doradców podatkowych.
56. Regulacje wynikające z zasad etyki dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej doradców podatkowych.
57. Zasady występowania doradcy podatkowego przed sądami administracyjnymi.
58. Prawa i obowiązki doradcy podatkowego jako pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta.

Doradca podatkowy kurs online

Przypominamy również, że na początku grudnia 2016 mamy w naszej bazie również kurs na doradcę podatkowego z działu Źródła prawa i wykładnia prawa. Ciekawscy mogą sprawdzić promocyjne rozdziały 26 i 31. 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.