Egzamin testowy na doradcę podatkowego – powtórka z całości materiału

Egzamin testowy na doradcę podatkowego – powtórka z całości materiału

Przed nami ostatni etap przygotowań do egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego. Już w 13 czerwca rozpocznie się pierwszy w tej sesji letniej egzamin testowy na doradcę podatkowego oraz egzamin z częścią kazusową. Nim jednak zasiądziecie w ławach egzaminacyjnych, rozwiążcie test zawierający pytania ze wszystkich 12 obowiązujących działów. Przed Wami 12 pytań i 24 punkty do zdobycia – Powodzenia! 🙂

Egzamin testowy na doradcę podatkowego – test z 12 działów

Rozwiąż Powtórka z całości materiału!

1. 

Podatnikowi udowodniono, że świadomie i celowo ukrył przed organem podatkowym księgi i ewidencje podatkowe oraz dokumenty źródłowe. W związku z tym:

2. 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek dochodowy od osób fizycznych nie może przekroczyć:

3. 

Do zadań Krajowej Administracji Skarbowej nie należy:

4. 

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organ kolegialny, właściwy do wydania decyzji w sprawie, może zlecić przeprowadzenie postępowania dowodowego lub jego części jednemu ze swych członków lub pracowników:

5. 

Realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w izbie administracji skarbowej należy do:

6. 

Rolnik ryczałtowy jest obowiązany do prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć w podatku od towarów i usług:

7. 

Stowarzyszenie oprócz działalności statutowej prowadzi również działalności gastronomiczną, polegającą głównie na sprzedaży napojów alkoholowych oraz wyrobów nikotynowych. Dochody z prowadzonej działalności przeznacza na cele statutowe. Czy dochody te będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym?:

8. 

Zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym, zatarcie ukarania karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu następuje:

9. 

Strona postępowania podatkowego ma obowiązek ustanowienia w kraju pełnomocnika do doręczeń gdy:

10. 

Organ, który zawiesił postępowanie podatkowe:

11. 

Przedmiotem hipoteki przysługującej Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych nie może być:

12. 

Pełnomocnikiem strony w postępowaniu administracyjnym może być:


Imię E-mail

Podsumowanie ubiegłego tygodnia

Na koniec jeszcze krótkie podsumowanie testu z ubiegłego tygodnia, w którym sprawdzaliśmy Waszą wiedzę z działów XI oraz XII. Zadaliśmy Wam 6 pytań, do zdobycia było 12 punktów i zdecydowana większość z Was taką ilość zdobywała – serdecznie gratulujemy – możecie już bardziej skupić się na przygotowaniach do ustnych albo powtórkach do części kazusowej egzaminu na doradcę podatkowego! 🙂

Jeżeli jakieś pytanie sprawiało problem, to najczęściej było to zagadnienie nr 7 ze strony 244 podręcznika Testy do egzaminu na doradcę podatkowego, które brzmi następująco:

Oznaczeniem „spółka doradztwa podatkowego” może posługiwać się wyłącznie:

Poprawna odpowiedź to: c) wpisana do rejestru prowadzonego przez Krajową Radę Doradców Podatkowych spółka akcyjna, spełniająca warunki przewidziane w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o doradztwie podatkowym.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.