Egzamin ustny na doradcę podatkowego 2019

Egzamin ustny na doradcę podatkowego 2019

Z przyjemnością potwierdzamy,  że 26 marca 2019 r. skierujemy do sprzedaży nasz podręcznik “Egzamin ustny na doradcę podatkowego. Pytania otwarte zgodne z uchwałą 2/VII/2019 z 17 stycznia 2019 r.”.
Dla wszystkich osób, które są już po egzaminie pisemnym i nie chcą tracić czasu, przygotowaliśmy akcję pt. “Codziennie jedno pytanie na egzamin ustny” :).  Codziennie, aż do momentu skierowania publikacji do sprzedaży, publikować będziemy na blogu jedno pytanie egzaminacyjne.  

Pytania na egzamin ustny na doradcę podatkowego 

[18.03.2019]  Dział 1 Źródła prawa, pytanie 38 Dyrektywy Unii Europejskiej jako źródło  europejskiego prawa podatkowego  (przedmiot regulacji, moc wiążąca).

[19.03.2019] Dział 2 Analiza podatkowa  82. Przedstaw korzyści w podatku dochodowym od osób prawnych wynikające z działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez podatnika

[20.03.2019] Dział 4b Podatek od towarów i usług Wymień i scharakteryzuj przykładowe obowiązki podatkowe mające charakter instrumentalny, których naruszenie prowadzi do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego zgodnie z ustawa o podatku od towarów i usług

[21.03.2019] Dział 10  Zdefiniuj rachunkowość oraz przedstaw jej znaczenie dla opodatkowania

[22.03.2019] Dział 5a Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi 

[23.03.2019] Dział 4d Skutki utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika.

[24.03,2019] Dział 4a  Interpretacje ogólne ministra właściwego do spraw finansów publicznych

[25.03.2019] Dział 9 Zadania Krajowej Administracji Skarbowej, które mogą wykonywać wyłącznie funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej

[26.03.2019] Dział 10 Przedstaw regulacje rachunkowości w zakresie odpowiedzialności za zgodność sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z wymaganiami ustawy o rachunkowości.

[27.03.2019] Dział 6 Czasowe składowanie towarów w świetle Unijnego Kodeksu Celnego (UKC).

[28.03.2019] Dział 10  Definicja oraz metody wyceny zobowiązań w myśl przepisów ustawy o rachunkowości

[29.03.2019] Dział 4j Proszę wymienić wszystkie obowiązujące stawki podatku od czynności cywilnoprawnych i podać przykłady czynności, do których mają zastosowanie

[30.03.2019] Dział 4j  Proszę omówić przypadki, w których obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych jest solidarny i na czym polega solidarna odpowiedzialność za zapłatę tego podatku

[31.03.2019] Dział 4d  Podstawowe zasady ustalania dochodu w podatku dochodowym od osób prawnych

[01.04.2019] Dział 4d Podstawowe wymogi związane z obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej  w podatku dochodowym od osób prawnych

[02.04.2019] Dział 5b Zakres stosowania przepisów KPA w egzekucji administracyjnej

[03.04.2019]  Dział 10 Rachunkowość Saldo początkowe konta kapitał własny wynosiło 2 000 000. W bieżącym okresie sprawozdawczym kapitał zakładowy spółki akcyjnej został podwyższony w wyniku nowej emisji. Wyemitowano 50 000 nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 10 zł każda. Cena emisyjna jednej akcji wynosi 11 zł. Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego poniesiono koszty w wysokości 60 000 zł. Należy pokazać jaki wpływ na sprawozdanie finansowe mają powyższe operacje.

[04.04.2019] Dział 4j Podatki i opłaty lokalne  Wymiar podatków w jednej decyzji 

[05.04.2019] Dział 5a Uprawnienia naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w odniesieniu do kontrahentów kontrolowanego. Pojęcie kontrahenta kontrolowanego.

[06.04.2019] Dział 5a Akta kontroli celno-skarbowej 

[07.04.2019]   Dział 4c Warunki stosowania zwolnień w podatku dochodowym od niezrealizowanych zysków dla osób fizycznych i osób prawnych.

 

Informacje o publikacji Egzamin ustny na doradcę podatkowego. Pytania otwarte

Oferowana publikacja jest najobszerniejszym dostępnym na rynku kompendium wiedzy niezbędnej osobom zdającym egzamin ustny na doradcę podatkowego.
Podręcznik został stworzony, tak aby uczynić naukę jak najbardziej efektywną. By tego dokonać, przyjęto następujące rozwiązania:
  • Podręcznik nie jest typową publikacją książkową, bowiem składa się z luźnych kart – swego rodzaju fiszek dużego formatu. Taka forma umożliwia uczącemu się grupowanie materiału w najdogodniejszy dla niego sposób. Do podręcznika dołączamy nieodpłatny poradnik pt. „Jak zdać egzamin ustny na doradcę podatkowego i nie zwariować?”. Dzięki niemu osoba ucząca się do egzaminu dowie się jaką strategię nauki przyjąć, jak efektywnie zarządzać materiałem, czy też jak się uczyć, aby się nauczyć.

Przyjęta forma publikacji jest korzystna ze względu na możliwość dokonywania aktualizacji podręcznika poprzez wymianę kart.

  • Kolejnym rozwiązaniem mającym ułatwić proces nauki jest budowa karty odpowiedzi, która sporządzona została według następującego schematu:
  1. „Podstawa prawna odpowiedzi” – przytacza treść konkretnych przepisów prawa, na których oparto odpowiedź na pytanie egzaminacyjne. Zapoznanie się z wzorcem prawnym odpowiedzi jest podstawą do budowania osobistej narracji egzaminacyjnej
  2. „Streszczenie” – wyodrębnia najważniejszą część zagadnienia, a w przypadku braku wystarczającej ilości czasu do nauki ukazuje absolutne minimum, które należy opanować. Często ten fragment publikacji przyjmuje formę tabeli, która pozwala na szybkie, całościowe przyswojenie najważniejszych informacji egzaminacyjnych
  3. „Odpowiedź” – kompletna, szczegółowa odpowiedź. Zakładamy, że w pełni opanowana pozwala na uzyskanie maksymalnej liczby punktów za konkretne pytanie.

Jeszcze jednym atutem przy wyborze podręcznika w formie luźnych kart jest możliwość podłączania pod karty własnych notatek egzaminacyjnych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *