Wniosek o dopuszczenie do egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego

[Edytowano w lipcu 2019 r.]

Po aktualny i kompletny wniosek dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego warto sięgnąć do naszego najnowszego wpisu z lipca 2019 r. 

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego – komplet dokumentów

[KONIEC EDYCJI]

A. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego powinien zawierać następujące elementy:

1) Dane składającego wniosek.

  • imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon

2) Dane adresata wniosku.

Ministerstwo Finansów

Państwowa Komisja Egzaminacyjna

do Spraw Doradztwa Podatkowego

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

3) Treść wniosku.

Wnoszę o zakwalifikowanie do egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego wyznaczonego na………….. (np. wrzesień 2017 roku).

4) Data oraz podpis składającego wniosek.

5) W części pisma Załączniki

a) wszyscy kandydaci wymieniają:

  • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;
  • odpis dyplomu dokumentującego posiadanie wyższego wykształcenia;
  • potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej;

    b) osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego dopisują:

  • dokument potwierdzający zgodę Krajowej Rady Doradców Podatkowych na dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego,

    c) osoby, o których mowa w art. 20 ust. 2 i 5 ustawy o doradztwie podatkowym, tj. sędziowie, asesorowie sądowi, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, notariusze oraz biegli rewidenci wskazują:

  • dokumenty potwierdzające uprawnienia.

B. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o doradztwie podatkowym

Treść oświadczenia wymaganego przy złożeniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego może przyjąć następujące brzmienie:

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o doradztwie podatkowym, tj. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

(data i podpis składającego oświadczenie)

C. Zasady składania wniosku o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego przez osoby ubiegają się o ponowne dopuszczenie do egzaminu pisemnego

Osoby, które nie zdały egzaminu pisemnego w poprzednich sesjach i ubiegają się o ponowne dopuszczenie do egzaminu składają wniosek o wyznaczenie ponownego terminu części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego.

Załącznikami wniosku o ponowne wyznaczenie egzaminu pisemnego są:

a) potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej za ponowny egzamin,

b) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;

D. O czym pamiętać składając wniosek o dopuszczenie do egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego?

Otóż, pamiętajmy o następujących kwestiach:

a) wniosek o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego składamy w formie pisemnej wysyłając go na adres:

Ministerstwo Finansów

Państwowa Komisja Egzaminacyjna

do Spraw Doradztwa Podatkowego

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

b) przed wysłaniem sprawdźmy, czy przesyłka zawiera wszystkie wymagane prawem załączniki.

c) wniosek o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego musi wpłynąć do Komisji najpóźniej w ostatnim dniu wyznaczonego terminu. Zatem, wyślij wniosek odpowiednio wcześnie. Nie ma tutaj znaczenia, czy przesyłka zostanie wysłana kurierem czy za pośrednictwem Poczty Polskie. Dokumenty możesz również złożyć osobiście w Ministerstwie Finansów.

 

O szczegółach dotyczących opłat za egzamin na doradcę podatkowego przeczytasz tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *