Egzaminy pisemne na doradcę podatkowego odmrożone

Egzamin pisemny na dp odmrożony

Możliwość przystąpienia do egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego została przywrócona.

Na stronie MF pojawił się kolejny ważny komunikat dotyczący egzaminów pisemnych na doradcę podatkowego.

Odmrożono egzaminy pisemne na doradcę podatkowego! 🙂

Egzaminy pisemne we wrześniu 2020 r.

Osoby, które miały wyznaczony termin egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego w maju 2020 r. mogą (ale nie muszą) przystąpić do egzaminu we wrześniu 2020 r.
Warunkiem zakwalifikowania do części pisemnej we wrześniu jest:

– złożenie do 3 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu) oświadczenia o woli przystąpienia do tego egzaminu.

Osoby, zakwalifikowane do pisemnych na maj 2020 r., które nie chcą przystąpić do egzaminu pisemnego we wrześniu mogą poczekać na następną sesję egzaminów pisemnych na doradcę podatkowego, której termin nie jest na razie znany.

Z komunikatu zamieszczonego na stronie MF wynika również, że majowi kandydaci mogą również złożyć wniosek o zwrot opłaty za egzamin pisemny na doradcę podatkowego.

„Kandydaci zakwalifikowani do części pisemnej egzaminu wyznaczonej na maj br., którzy nie złożyli wniosku o zwrot opłaty za egzamin, i którzy nie wyrażą woli przystąpienia do tej części egzaminu organizowanego we wrześniu 2020 r., tj. nie złożą wniosku o zamiarze przystąpienia do niego, mogą do niego przystąpić w kolejnym wyznaczonym terminie.”

Dokonajmy podsumowania.

Jeżeli miałeś zdawać egzamin pisemny na doradcę podatkowego w maju 2020 r., to:

  • możesz zdawać egzamin we wrześniu 2020 r. (oświadczenie woli złożone do 3 lipca 2020 r.!)

  • możesz czekać na następne pisemne,

  • możesz złożyć wniosek o zwrot opłaty egzaminacyjnej (por. również § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego).

     

 Co po zdanych egzaminach pisemnych na doradcę podatkowego?

Kandydat, który zda egzaminy pisemne na doradcę podatkowego we wrześniu 2020 r. ma przed sobą dwie możliwości:

1) korzysta z dobrodziejstwa art. 31l ustawy o szczególnych rozwiązaniach (…)*, czyli z zawieszenia biegu terminów i nie obowiązuje go roczna karencja na zdania ustnego (zawieszenie do czasu odwołania epidemii lub zagrożenia epidemią),

2) składa oświadczenie, że chce zdawać ustne i tym samym „odwiesza” zawieszenie terminów. Oczywiście może to zrobić w dowolnym momencie, kiedy poczuje wolę przystąpienia do egzaminu ustnego na doradcę podatkowego.

A, co jeżeli na pisemnych potknie się kandydatowi noga i nie zda?

Nic się nie stanie. Kandydat może zdawać egzamin poprawkowy w następnym terminie przewidzianym dla  egzaminów pisemnym (nie wiemy, kiedy będzie, ale będzie). 😊

Rozwiązania zaproponowane w komunikacie Pani Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej są naszym zdaniem bardzo korzystne dla kandydatów. Pozwalają im na samodzielnie ocenianie ryzyka związanego z zagrożeniem COVID-19 i podejmowanie decyzji o przystąpieniu do egzaminu na doradcę podatkowego zgodnie oceną zagrożenia jak i oceną własnej wiedzy. Wdrożone rozwiązania wymagają zapewne więcej pracy i zaangażowania ze strony osób odpowiedzialnych za organizację egzaminów i dlatego powinny być szczególnie docenione. Podatkowa docenia!

O egzaminach ustnych na doradcę podatkowego w dobie epidemii przeczytasz tutaj.

Link oficjalnego komunikatu Pani Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej:

 
 

*)  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,