Podręcznik do egzaminu na doradcę podatkowego – dalsze zmiany

Podręcznik do egzaminu na doradcę podatkowego
 1. Zamiany do pytań otwartych na egzamin na doradcę podatkowego

Egzamin na doradcę podatkowego zmusza zdających do bezustannego aktualizowania posiadanej wiedzy. W poście opublikowanym 21 lutego 2017 r. rozpoczęliśmy analizę zmian, które wprowadza nowelizacja ustawy o rachunkowości (Dzienniku Ustaw z dnia 11 stycznia 2017 r., pod poz. 61) do treści podręcznika Egzamin ustny na doradcę podatkowego. Pytania otwarte.  Dzisiaj dalsze zalecenia zmian.

 1. Zamiany do pytania o sprawozdanie z działalności jednostki

W pierwszej kolejności zajmiemy się pytaniem nr 58 z działu 10. Rachunkowość:

Co powinno zawierać sprawozdanie z działalności jednostki w myśl przepisów ustawy o rachunkowości? Znaczenie tego opodatkowania z perspektywy podatkowej.

Wspomniana nowela wprowadziła zmiany do art. 49 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

Było

3. Sprawozdanie z działalności jednostki powinno również obejmować – o ile jest to istotne dla oceny sytuacji jednostki – wskaźniki finansowe i niefinansowe, łącznie z informacjami dotyczącymi zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia, a także dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym.

Jest

3. Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować również – o ile jest to istotne dla oceny rozwoju, wyników i sytuacji jednostki – co najmniej:
1) kluczowe finansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki;
2) kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki oraz informacje dotyczące zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego.

Do pytania o sprawozdanie z działalności gospodarczej zalecamy wprowadzenie następujących zmian:

 1. zapisanie w sekcji Podstawa prawna znowelizowanej treści art. 49 ust. 3 ustawy o rachunkowości;
 2. w sekcji Odpowiedź zastąpienia akapitu rozpoczynającego się od słów „Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować (….)„ tekstem:

Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować również – o ile jest to istotne dla oceny rozwoju, wyników i sytuacji jednostki – co najmniej:

1) kluczowe finansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki;

2) kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki oraz informacje dotyczące zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego.

 1. Zmiana do pytania o miejsce i warunki przechowywania dowodów księgowych

Nowelizacji art. 73 ust. 2 ustawy o rachunkowości zmusza zdających egzamin na doradcę podatkowego do pochylenia się nad pytaniem 59, z działu 10. Rachunkowość:

Miejsce i warunki przechowywania dowodów księgowych i dokumentów inwentaryzacyjnych w myśl przepisów ustawy o rachunkowości.

Art. 79 ust. 2 ustawy o rachunkowości uległ następującym przeobrażeniom:
2. Z wyłączeniem dokumentów dotyczących przeniesienia praw majątkowych do nieruchomości, powierzenia odpowiedzialności za składniki aktywów, znaczących umów i innych ważnych dokumentów określonych przez kierownika jednostki, [usunięto: po zatwierdzeniu sprawozdania] treść dowodów księgowych może być przeniesiona na informatyczne nośniki danych pozwalające zachować w trwałej [dodano: i niezmienionej] postaci zawartość dowodów. Warunkiem stosowania tej metody przechowywania danych jest posiadanie urządzeń pozwalających na odtworzenie dowodów w postaci wydruku, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej. [dodano: Wydruk jest dowodem równoważnym z dowodem księgowym, z którego treść została przeniesiona na informatyczny nośnik danych.]

Koniecznym jest wprowadzenie następujących zmian:

 1. w sekcji Podstawa prawna odpowiedzi, uaktualnienie treści art. 79 ust 2 uor,
 2. w sekcji Odpowiedź, zastąpienie pierwszego akapitu w podrozdziale Warunki przechowywania dowodów księgowych i dokumentów inwentaryzacyjnych, w sposób następujący:
  „Dokumenty księgowe przechowuje się w oryginalnej postaci lub pod pewnymi warunkami na informatycznym nośniku danych. Elektroniczna archiwizacja dokumentów możliwa jest pod następującymi warunkami:
  1) nie można archiwizować dokumentów:
  a) dotyczących przeniesienia praw majątkowych do nieruchomości;
  b) stwierdzających powierzenie odpowiedzialności za składniki aktywów;
  c) znaczących umów i innych ważnych dokumentów określonych przez kierownika jednostki;
  2) jednostka musi posiadać urządzenie pozwalające na odtworzenie dowodów w postaci wydruku;
  3) nośniki danych, na który przenoszone są dokumenty, pozwalają zachować zawartość dowodów w trwałej i niezmienionej postaci;
  4) takiemu rozwiązaniu nie sprzeciwiają się inne przepisy prawa.

Och… Jakie życie byłoby monotonne bez tych ciągłych zmian, prawda? 🙂