Podręcznik do egzaminu na doradcę podatkowego – zmiany

Podręcznik do egzaminu na doradcę podatkowego

Podręcznik do egzaminu na doradcę podatkowego – wprowadź zmiany!

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 stycznia 2017 r., pod poz. 61 opublikowano ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości.
W związku z tym zalecamy aktualizację wybranych zagadnień w sposób zaprezentowany poniżej.

 

Zmiana definicji jednostki mikro

Wspomniana nowela wprowadziła zmianę do definicji jednostek mikro, usuwając z ich kręgu stowarzyszenia.

W obecnym brzmieniu art. 3 ust 1a ustawy o rachunkowości prezentuje się następująco:

Jednostkami mikro w rozumieniu ustawy są:

1) spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

a) 1.500.000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 3.000.000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

2) [usunięto: stowarzyszenia], związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej, (…)

Rozpatrując omawianą zmianę w kontekście pytań egzaminacyjnych należy dokonać korekty w dziale 10 Rachunkowość, w pytaniu:

(708) Uproszczenia określone ustawą o rachunkowości dla jednostek mikro oraz zakres jednostek, które mogą być uznane z jednostki mikro.

– poprzez usunięcie słowa „stowarzyszenie”.

 

Zmiana limitu przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych

Pozostając w kręgu pytań z działu 10 Rachunkowość, warto zmienić informację dotyczące limitu przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych po przekroczeniu którego określone podmioty zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W 2017 roku art. 2 ustawy o rachunkowości przyjmuje brzmienie:

  1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej „ustawą”, stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

(…)

2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro.

Oznacza to, że w następujących pytaniach:

  1. (646) Scharakteryzuj ustawę o rachunkowości, jej strukturę i zakres stosowania.
  2. (647) Co to jest, w świetle ustawy o rachunkowości jednostka, i kogo uważa się za kierownika jednostki – wymień co najmniej 5 typów jednostek objętych ustawą o rachunkowości.
  3. (662) Wymień spółki osobowe, które obowiązane są stosować zasady rachunkowości określone ustawą o rachunkowości od momentu rozpoczęcia działalności (…).

– kwotę 1 200 000 euro należy zastąpić kwotą 2 000 000 euro.

 

Zmiana limitu zwolnienia podmiotowego w podatku VAT

Prosimy również o wprowadzenie korekty do pytania z działu Analiza podatkowa

  1. (72) Analiza opodatkowania podatkiem od towarów i usług lekarza internisty, który prowadzi gabinet prywatny, jednocześnie wykonuje uprawnienia lekarza medycyny pracy.

W 2017 r. artykuł 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług brzmi następująco

Art. 113. 1. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zmianie uległa kwota limitu ze 150 000 zł na 200 000 zł.

 

Zmiana w aktualizacji A.1

W związku z błędem, który pojawił się w składzie aktualizacji A1 do podręcznika zgodnego z uchwałą 12/VI/2016, prosimy o zaktualizowanie pytania 390/29: Wartość rynkowa przedmiotu czynności cywilnoprawnej jako podstawa opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych – proszę omówić zasady jej ustalenia (w jakich sytuacjach i w jaki sposób jej określenia dokonuje organ podatkowy). TUTAJ ZNAJDUJE SIĘ POPRAWNA WERSJA ODPOWIEDZI NA TO PYTANIE.

Ta strona korzysta z ciasteczek w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close