Podręcznik do egzaminu na doradcę podatkowego – zmiany

Podręcznik do egzaminu na doradcę podatkowego

Podręcznik do egzaminu na doradcę podatkowego – wprowadź zmiany!

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 stycznia 2017 r., pod poz. 61 opublikowano ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości.
W związku z tym zalecamy aktualizację wybranych zagadnień w sposób zaprezentowany poniżej.

 

Zmiana definicji jednostki mikro

Wspomniana nowela wprowadziła zmianę do definicji jednostek mikro, usuwając z ich kręgu stowarzyszenia.

W obecnym brzmieniu art. 3 ust 1a ustawy o rachunkowości prezentuje się następująco:

Jednostkami mikro w rozumieniu ustawy są:

1) spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

a) 1.500.000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 3.000.000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

2) [usunięto: stowarzyszenia], związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej, (…)

Rozpatrując omawianą zmianę w kontekście pytań egzaminacyjnych należy dokonać korekty w dziale 10 Rachunkowość, w pytaniu:

(708) Uproszczenia określone ustawą o rachunkowości dla jednostek mikro oraz zakres jednostek, które mogą być uznane z jednostki mikro.

– poprzez usunięcie słowa „stowarzyszenie”.

 

Zmiana limitu przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych

Pozostając w kręgu pytań z działu 10 Rachunkowość, warto zmienić informację dotyczące limitu przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych po przekroczeniu którego określone podmioty zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W 2017 roku art. 2 ustawy o rachunkowości przyjmuje brzmienie:

  1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej „ustawą”, stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

(…)

2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro.

Oznacza to, że w następujących pytaniach:

  1. (646) Scharakteryzuj ustawę o rachunkowości, jej strukturę i zakres stosowania.
  2. (647) Co to jest, w świetle ustawy o rachunkowości jednostka, i kogo uważa się za kierownika jednostki – wymień co najmniej 5 typów jednostek objętych ustawą o rachunkowości.
  3. (662) Wymień spółki osobowe, które obowiązane są stosować zasady rachunkowości określone ustawą o rachunkowości od momentu rozpoczęcia działalności (…).

– kwotę 1 200 000 euro należy zastąpić kwotą 2 000 000 euro.

 

Zmiana limitu zwolnienia podmiotowego w podatku VAT

Prosimy również o wprowadzenie korekty do pytania z działu Analiza podatkowa

  1. (72) Analiza opodatkowania podatkiem od towarów i usług lekarza internisty, który prowadzi gabinet prywatny, jednocześnie wykonuje uprawnienia lekarza medycyny pracy.

W 2017 r. artykuł 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług brzmi następująco

Art. 113. 1. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zmianie uległa kwota limitu ze 150 000 zł na 200 000 zł.

 

Zmiana w aktualizacji A.1

W związku z błędem, który pojawił się w składzie aktualizacji A1 do podręcznika zgodnego z uchwałą 12/VI/2016, prosimy o zaktualizowanie pytania 390/29: Wartość rynkowa przedmiotu czynności cywilnoprawnej jako podstawa opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych – proszę omówić zasady jej ustalenia (w jakich sytuacjach i w jaki sposób jej określenia dokonuje organ podatkowy). TUTAJ ZNAJDUJE SIĘ POPRAWNA WERSJA ODPOWIEDZI NA TO PYTANIE.