Testy sporne, błędne i wadliwe. Testy 2/VII/2019

Testy sporne, błędne i wadliwe. Testy 2/VII/2019

Drodzy Czytelnicy!

W wyniku weryfikacji poprawności naszych odpowiedzi testowych zauważyliśmy kilka błędów. Jest nam z tego powodu bardzo przykro.
Włożyliśmy bardzo dużo pracy, aby dostarczyć produkt perfekcyjny, niestety  nie udało się :(. 
Mimo wszystko, jesteśmy przekonani, że naszych potknięć jest niewiele, a ich ujawnienie pomoże w bezbłędnym przygotowaniu do egzaminu. 

Sądzimy, że w zaistniałej sytuacji najuczciwiej  będzie stworzyć oficjalną listę pytań spornych, błędnych i wadliwych. Będzie ona publikowana w tym poście, więc wpadajcie tutaj od czasu do czasu. 

Zdecydowaliśmy się na ten krok, ponieważ poprawianie odpowiedzi w samym module testów nie zapewnia przejrzystości (aczkolwiek brak oficjalnego przyznania się do błędu jest kuszący :)).

1.  Bardzo prosimy odbiorców naszych książek (w module online błąd ten nie wystąpił) o sprawdzenie, czy na stronie 218 w pytaniu 6 mają zaznaczoną odpowiedź b.

Źródła prawa i wykładnia prawa. (…)

6   b   Art. 87 Konstytucji RP

Pierwsza partia książek została wydrukowana z błędnie zaznaczoną odpowiedzią. Wadliwy nakład został już wycofany.

2.  Podatek od towarów i usług,

  1. Za odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług uznaje się:

           b) nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika,

Uzasadnienie: Odpowiedź b jest cytatem z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy VAT.

  1. Za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

2) nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste (…) oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

3. Podatek od nieruchomości 

2. Za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rozumie się:
b) działalność, o której mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, z wyłączeniem działalności rolniczej lub leśnej oraz wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5 oraz działalności, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo przedsiębiorców,

Uzasadnienie: odpowiedź b jest pełniejsza niż odpowiedź a, zawiera  pełną listę z  art. 1 ust. 2 ustawy o opłatach i podatkach lokalnych. 

[EDIT 05.03.2019]

Dział 4a

9. Właściwy organ wydaje interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego w terminie:

a) w ciągu 3 miesięcy – licząc od dnia nadania wniosku w polskiej placówce pocztowej,

b) bez zbędnej zwłoki,

c) bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, przy czym do terminu tego nie wlicza się m.in. okresów zawieszenia postępowania oraz terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności.

Zmiana odpowiedzi z a na c.

Przekonał nas argument, że odpowiedź c jest cytatem za art. 14d§1 oraz parafrazą art. 139§4 Ordpod.

Dział 12

  1. Doradca podatkowy przy okazji wystąpień publicznych lub publikacji:

a) nie może podawać tytułu „doradca podatkowy”, ani informacji o karierze zawodowej lub naukowej,

b) nie może podawać tytułu „doradca podatkowy”, gdyż wystąpienia publiczne i publikacje nie są czynnościami doradztwa podatkowego

c) może podawać tytuł „doradca podatkowy”, a także: informacje o funkcji, którą pełni lub pełnił w samorządzie doradców podatkowych.

Prawidłowa odpowiedź to bez wątpienia  c.

Art. 9a Zasad etyki zawodowej doradców podatkowych

Dział 4 c

  1. W podatku dochodowym od osób fizycznych, dla dochodów z niezrealizowanych zysków podatku w wysokości nie znajduje zastosowania stawka:

a) 19% podstawy opodatkowania – gdy ustalana jest wartość podatkowa skladnika majątku,

b) 5% podstawy opodatkowania – gdy nie ustala się wartości podatkowej skladnika majątku,

c) 3% podstawy opodatkowania – gdy nie ustala się wartości podatkowej skladnika majątku.

Prawidłowa odpowiedź to bez wątpienia b.

Art.30da ust.1 PIT – Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków wynosi:

1) 19% podstawy opodatkowania – gdy ustalana jest wartość podatkowa składnika majątku;

2) 3% podstawy opodatkowania – gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku.

[EDIT 11.03.2019]

Dział 4a Zagadnienia wspólne

18. Korzyścią podatkową nie jest

a) powstanie straty podatkowej [jest, patrz lit. b]

b) skorzystanie z ulgi podatkowej,

c) obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego [jest, patrz lit. a]

Rekomendowana odpowiedź b

Art. 3 pkt 18 ordynacji podatkowej

18) korzyści podatkowej – rozumie się przez to:

a) niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości,

b) powstanie lub zawyżenie straty podatkowej,

c) powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo zawyżenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku,

d) brak obowiązku pobrania podatku przez płatnika, jeżeli wynika on z okoliczności wskazanych w lit. a;

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym modułem testów online. Pierwszy rozdział udostępniamy bezpłatnie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.