Egzamin na doradcę podatkowego 2018 – test z całości

Egzamin na doradcę podatkowego 2018 – test z całości

Nasi Drodzy Czytelnicy,

egzamin na doradcę podatkowego 2018 już tuż tuż. Jak nastroje, denerwujecie się? Obserwując Wasze wcześniejsze zmagania, jesteśmy pewni, że pójdzie Wam jak z płatka. Zero stresu, pracowaliście przecież bardzo ciężko! Prawda😊?

Wiemy, że wysokie wyniki które osiągaliście podczas naszych cotygodniowych testów z pewnością przełożą się na wyniki przyszłotygodniowych egzaminów na doradcę podatkowego.

Biorąc pod uwagę, że praktyka czyni mistrza i aby nie wyjść z wprawy i wykorzystać maksimum swoich możliwości, przystaliśmy na Wasze prośby i przygotowaliśmy test z całości materiału obowiązującego na egzaminie testowym na doradcę podatkowego.

Nim jednak przystąpicie do rozwiązywania testu chcemy poinformować, że na jutro też przygotowaliśmy test. Zebraliśmy wszystkie pytania, które w poprzedniej edycji egzaminu na doradcę podatkowego przysporzyły trudności. Warto przećwiczyć je raz jeszcze. Z wykazem jutrzejszych  pytań możesz zapoznać się tutaj: Wyjaśnienia do testów na doradcę podatkowego.

 Panie, Panowie! Wszyscy zdający testy na doradcę podatkowego 2018 r.!

Przed Wami 25 pytań. Sprawdźcie jak dobrze jesteście przygotowani na egzamin na doradcę podatkowego 2018. Trzymamy kciuki. Rozwiązujcie, sprawdźcie się, a wynikami możecie pochwalić się w komentarzach.

Do dzieła!

Rozwiąż Test 2018 na doradcę podatkowego część 1!

1.

Spółka z o.o. A pożyczyła spółce z o.o. B na okres jednego roku kwotę 400 000 zł. W umowie pożyczki określono, że jest to równowartość 100 000 euro i spółka B ma zwrócić równowartość kwoty kapitału pożyczki denominowanej do kursu euro na dzień spłaty. Po dokonaniu takiego przeliczenia dłużnik – spółka B zwróciła wierzycielowi 410 000 zł. U wierzyciela (spółki A):

2.

W sprawach, w których skargę oddalono uzasadnienie wyroku sąd administracyjny pierwszej instancji sporządza:

3.

Osoba fizyczna, będąca podatnikiem podatku leśnego zobowiązana jest:

4.

Likwidatorzy, z wyjątkiem likwidatorów ustanowionych przez sąd, odpowiadają za zaległości podatkowe:

5.

Gdy zagraniczny podatnik naruszy warunki zwolnienia dywidend od opodatkowania w „państwie źródła” zgodnie z Dyrektywą 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich, a z danym państwem zawarta jest umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, to:

6.

Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn w przypadku niezgłoszonego do opodatkowania nabycia własności rzeczy w drodze zasiedzenia powstaje:

7.

Zaświadczenie o zaległościach podatkowych podatnika zbywającego zorganizowaną część przedsiębiorstwa może zostać wydane:

8.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za datę powstania przychodu związanego z działalnością gospodarczą uważa się dzień wydania rzeczy, nie później jednak niż dzień:

9.

Do zadań naczelnika urzędu skarbowego nie należy:

10.

Przedsiębiorcy wykonujący działalność kantorową są obowiązani, na potrzeby kontroli skarbowej oraz kontroli wykonywanej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, przechowywać dokumenty związane z tą działalnością przez okres:

11.

Deklaracja podatkowa złożona przez stronę może być dowodem w postępowaniu podatkowym:

12.

W ustawie o podatku akcyzowym przez terytorium państwa trzeciego rozumie się:

13.

Podstawowymi źródłami prawa celnego na poziomie unijnym, są m.in.:

14.

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej ograniczeń czasu kontroli nie stosuje się w przypadku, gdy:

15.

Zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego jest obowiązany ustanowić podatnik, podlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny:

16.

Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych umów pożyczek zawieranych między osobami obcymi:

17.

Wysokość kaucji jako zabezpieczenia należności pieniężnej w postępowaniu zabezpieczającym określa:

18.

Skargi na innych doradców podatkowych oraz stwierdzone nieprawidłowości w wykonywaniu przez nich zawodu, doradca podatkowy powinien:

19.

Do zadań Naczelnego Sądu Administracyjnego nie należy:

20.

Jan Kowalski prowadzący działalność gospodarczą spóźnił się o 3 dni z wpłatą podatku dochodowego. Zdarzyło mu się to po raz pierwszy. Jan Kowalski, na gruncie Kodeksu karnego skarbowego:

21.

Badaniu i ogłaszaniu w myśl przepisów ustawy o rachunkowości podlegają roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność, które w roku poprzedzającym, za który sporządzano sprawozdanie finansowe spełnione zostały :

22.

Zgodnie z ustawą o w podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem z udziału w zyskach osób prawnych nie jest:

23.

Rodzaje i wysokość stawek w Taryfie Celnej UE, określane są w systemie:

24.

Po złożeniu poprawnego zgłoszenia ewidencyjnego naczelnik urzędu skarbowego wydaje:

25.

Organ właściwy do załatwienia skargi zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego powinien załatwić ją:


Imię E-mail

 

One comment

  1. Marta says:

    Super!jestem bardzo wdzięczna za motywację to nie oceniona pomoc. To część testowa a czy mogę prosić o jakieś wskazówki do części pisemnej Kazusy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *