Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych – 11 etap przygotowań

Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych – 11 etap przygotowań

Test z działy XI Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych  – egzamin pisemny na doradcę podatkowego – etap jedenasty.

Egzamin pisemny na doradcę podatkowego 2018 zbliża się wielkimi krokami. Nasze przygotowania egzaminacyjne dobiegają końca. Przed nami jeszcze dwa testy, dzisiaj sprawdzamy naszą wiedzę z działu XI Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, a za tydzień z części poświęconej przepisom o doradztwie podatkowym i etyce zawodowej.

Podsumowanie testu z działu X Rachunkowość 

Ubiegłotygodniowy test poświęcony rachunkowości wypadł bardzo nierówno. Większość osób przystępujących do testu z rachunkowości otrzymała najwyższe noty, ale była też spora grupa zdających z punktacją oscylującą wokół zera lub nawet z punktami ujemnymi. Wszystkim prymusom serdecznie gratulujemy, a tych którym poszło nieco gorzej pocieszamy –  jest jeszcze czas na poprawienie wyników.

Poprawa pytania nr 61 ze strony 97 – podatek dochodowy od osób prawnych 

Wspominając o poprawie również chcielibyśmy się poprawić. 😊 Prosimy o zmienienie odpowiedzi do pytania testowego poświęconego podatkowi od osób prawnych. Prawidłowa odpowiedź to oczywiście odpowiedź a.

Zagraniczną spółką kontrolowaną, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie jest:  
a) zagraniczna spółka, mająca siedzibę w państwie z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, w której to spółce mniej niż 50% przychodów osiągniętych w roku podatkowym pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich i praw własności przemysłowej,

Test z  działu XI Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Przed nami test z Ewidencji podatkowej i zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dział liczy jedynie 63 pytania i dlatego mamy nadzieję, że nie przysporzy większych trudności. W celach dydaktycznych przemyciliśmy w teście pytanie nr 61 z działu podatek dochodowy od osób prawnych dla którego to pytania zalecamy zmianę odpowiedzi na a. 

Rozwiąż Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych!

1.

Zagraniczną spółką kontrolowaną, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie jest:

2.

Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zamierzający sporządzić spis z natury w innym terminie niż na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz na dzień rozpoczęcia działalności, jest obowiązany powiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie:

3.

Ewidencja wyposażenia w rozumieniu przepisów o podatkowej księdze przychodów i rozchodów obejmuje wyposażenie, którego wartość:

4.

Księgi podatkowe przechowuje się przez okres:

5.

Ewidencja oraz wszystkie dokumenty związane z rozliczeniem podatku od towarów i usług należy przechowywać:

6.

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie:


Imię E-mail

Plany na przyszłość 🙂 

Za tydzień spotykamy się, aby rozwiązać test z działu XII Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa. Sądzimy, że  dzięki wprawie jaką macie już 
w rozwiązywaniu testów, że poradzicie sobie z zadaniem śpiewająco. 🙂 

Na zakończenie przypomnijmy jeszcze starą łacińską zasadę powtórka matką nauki. Zalecamy nieustanną pracę z generatorem testów.

Jak działa generator testów dowiesz się tutaj.   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *