Zapisy na egzamin ustny na doradcę podatkowego

Zapisy na egzamin ustny na doradcę podatkowego

Czy mogę zapisać się na egzamin ustny dwa miesiące z rzędu?

W środowisku kandydatów na doradcę podatkowego panuje przekonanie, że zapisy na egzamin ustny na doradcę podatkowego na dwa miesiące z rzędu są niemożliwe. Sami również trzymaliśmy się tego stanowiska, ponieważ mieliśmy jego poświadczenie w postaci doświadczeń naszych klientów. Ci z kolei osobiście dzwonili do Komisji Egzaminacyjnej w celu zasięgnięcia informacji z pierwszej ręki i następnie dzielili się nią z nami. Mieliśmy trzy takie przypadki i w każdym z nich, osoby chcące zapisać się od razu na egzaminy w dwóch kolejnych miesiącach, otrzymywały odpowiedź negatywną. Dziś jednak otrzymaliśmy bardzo interesującą wiadomość od czytelnika polemizującą z decyzjami Komisji Egzaminacyjnej. Wiadomość tę cytujemy poniżej.

Zapisy na egzamin ustny na doradcę podatkowego – nowe informacje

Na państwa blogu https://blog.podatkowaoficyna.pl/sierpniowe-egzaminy-ustne-na-doradce-podatkowego/ przeczytałem taki o wpis:

Wiele osób liczyło na to, iż sierpniowe egzaminy ustne na doradcę podatkowego odbędą się w pierwszej połowie miesiąca. W razie ewentualnego niepowodzenia pozwoliłoby im to przystąpić jeszcze do wrześniowych egzaminów ustnych, co dałoby dodatkową szansę na zdanie egzaminu przed przepadnięciem ważności egzaminów pisemnych na doradcę podatkowego.

Proszę o sprostowanie tej wiadomości, albowiem osoby które mają wyznaczony termin egz ustnego na sierpień 2017, tj w drugiej połowie będą mogły się zapisać na termin wrześniowy, pod warunkiem ze zrobią to na zapas, tj. do 15 sierpnia 2017 r. 

Ani rozporządzenie w sprawie egzaminu na doradce, ani tez ustawa o doradztwie podatkowym nie wyklucza takiej możliwości, mimo ze panuje powszechne błędne przekonanie, że wyklucza.

Spójrzmy dokładnie na przepisy.

§ 12.13) 1. Kandydat, który uzyskał negatywny wynik z części pisemnej albo ustnej egzaminu i ubiega się o wyznaczenie terminu ponownego egzaminu z części pisemnej albo ustnej, składa do Komisji Egzaminacyjnej, w terminach określonych odpowiednio w § 10 ust. 1, § 11 ust. 1 albo § 11a ust. 1, wniosek o wyznaczenie ponownego terminu części pisemnej albo ustnej egzaminu.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej za ponowny egzamin, a w przypadku wniosku dotyczącego części pisemnej egzaminu także oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Art. 24.

  1. Egzamin na doradcę podatkowego składa się z części pisemnej i ustnej.
  2. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zdanie z wynikiem pozytywnym części pisemnej egzaminu.
  3. W przypadku negatywnego wyniku części pisemnej lub ustnej egzaminu może on być powtarzany.
  4. Kandydat może przystępować do części ustnej egzaminu lub powtarzać tę część egzaminu w okresie roku od dnia przystąpienia do części pisemnej egzaminu.

Wykładnia literalna ww. zacytowanych przepisów wskazuje, że ustawodawca stawia trzy warunki aby można było podejść ponownie do części ustnej:

1) zdanie z wynikiem pozytywnym części pisemnej egzaminu;

2) warunek temporalny – można powtarzać część ustną egzaminu w okresie roku od dnia przystąpienia do części pisemnej egzaminu;

3) negatywny wynik części ustnej.

Osoba, która przynajmniej raz „oblała” część ustną egzaminu spełnia wszystkie te trzy warunki. Ani w ustawie ani w rozporządzeniu nie ma przepisu, który zabrania po oblaniu części ustnej złożeniu dwóch wniosków z prośbą o wyznaczeniu terminu częsci ustnej, na dwa kolejne miesiące.

Osoba, która raz oblała część ustną, a która ma wyznaczony kolejny termin egzaminu ustnego, ale jeszcze do niego nie podeszła ma cały czas negatywny wynik egzaminu z części ustnej! Wyznaczenie terminu, który jest w przyszłosci nie sprawia ze osoba ma wynik pozytywny! Tym samym nie ma żadnych podstaw prawnych, by taka osoba nie mogła złożyć kolejnego wniosku na egzamin ustny!

Za taka wykładanią nie tylko przemawia wykładnia literalna zacytowanych przepisów, ale także wykładnia historyczna czyli taka, która odwołuje się do poprzedniego brzmienia przepisów art. 24 ustawy o doradztwie podatkowym. Porównanie poprzedniego brzmienia przepisów z obecnym pozwala na ustalenie intencji ustawodawcy. Jeśli wprowadza on jakieś ułatwienia np. znosi pewne ograniczenia, to oczywistym jest ze celem ustawodawcy jest ułatwienie dostępu do jakiegoś zawodu.

Przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych art 24 ust 1-4 ustawy o doradztwie podatkowych brzmiał:

Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zdanie z wynikiem pozytywnym części pisemnej egzaminu. 

Art. 24. 
1. Egzamin na doradcę podatkowego składa się z części pisemnej i ustnej.
2. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zdanie z wynikiem pozytywnym części pisemnej egzaminu.
3. (11) W przypadku negatywnego wyniku części pisemnej lub ustnej egzaminu może on być powtarzany. Termin ponownego egzaminu może być wyznaczony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia egzaminu, którego wynik był negatywny.
4. W przypadku pozytywnego wyniku części pisemnej egzaminu, kandydat może w okresie roku przystępować do części ustnej egzaminu, nie częściej jednak niż co 3 miesiące.
4. (12) Kandydat może przystępować do części ustnej egzaminu lub powtarzać tę część egzaminu w okresie roku od dnia przystąpienia do części pisemnej egzaminu.

Jak doskonale widać, ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, której główny cel w widnieje w jej nazwie, zniosła warunek, że do części ustnej można przystępować, a więc także i powtarzać –  nie częściej niż co 3 miesiące.

Intencja ustawodawcy była oczywista, tj. zniesienie ograniczenia co do częstotliwości podchodzenia do części ustnej.

Warto zauważyć, że ustawodawcą nie zmienił ograniczenia w tym zakresie np – nie częściej niż co 2 miesiące – tylko w ogóle je zniósł, co zresztą jest zgodne z celem ustawy z 9 maja 2014 r.

Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP z 1997 roku, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. W stosunku do organów nie działa zasada, że co nie jest zabronione jest dozwolone.

——————————————————————–

Proszę o  niezwłoczne rozpowszechnienie tej wiadomości, by zdający egzamin ustny w sierpniu dowiedzieli się, ze nic nie stoi na przeszkodzie by złożyli do 15 sierpnia wniosek o wyznaczenie terminu części ustnej na wrzesień 2017.

Podziękowania

W imieniu wszystkich czytelników naszego bloga serdecznie dziękujemy za przekazanie tej informacji oraz szczegółowe i klarowne jej wyjaśnienie. Jesteśmy przekonani, że zarówno teraz, jak i w przyszłości będzie to miało istotne znaczenie dla wielu zdających, którzy znajdą się w sytuacji podbramkowej stając przed koniecznością zdania egzaminu w ostatnim możliwym dla nich terminie, po upłynięciu którego znów będą musieli przystąpić do egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego.