Zapisy na egzamin ustny na doradcę podatkowego

Zapisy na egzamin ustny na doradcę podatkowego

Czy mogę zapisać się na egzamin ustny dwa miesiące z rzędu?

W środowisku kandydatów na doradcę podatkowego panuje przekonanie, że zapisy na egzamin ustny na doradcę podatkowego na dwa miesiące z rzędu są niemożliwe. Sami również trzymaliśmy się tego stanowiska, ponieważ mieliśmy jego poświadczenie w postaci doświadczeń naszych klientów. Ci z kolei osobiście dzwonili do Komisji Egzaminacyjnej w celu zasięgnięcia informacji z pierwszej ręki i następnie dzielili się nią z nami. Mieliśmy trzy takie przypadki i w każdym z nich, osoby chcące zapisać się od razu na egzaminy w dwóch kolejnych miesiącach, otrzymywały odpowiedź negatywną. Dziś jednak otrzymaliśmy bardzo interesującą wiadomość od czytelnika polemizującą z decyzjami Komisji Egzaminacyjnej. Wiadomość tę cytujemy poniżej.

Zapisy na egzamin ustny na doradcę podatkowego – nowe informacje

Na państwa blogu https://blog.podatkowaoficyna.pl/sierpniowe-egzaminy-ustne-na-doradce-podatkowego/ przeczytałem taki o wpis:

Wiele osób liczyło na to, iż sierpniowe egzaminy ustne na doradcę podatkowego odbędą się w pierwszej połowie miesiąca. W razie ewentualnego niepowodzenia pozwoliłoby im to przystąpić jeszcze do wrześniowych egzaminów ustnych, co dałoby dodatkową szansę na zdanie egzaminu przed przepadnięciem ważności egzaminów pisemnych na doradcę podatkowego.

Proszę o sprostowanie tej wiadomości, albowiem osoby które mają wyznaczony termin egz ustnego na sierpień 2017, tj w drugiej połowie będą mogły się zapisać na termin wrześniowy, pod warunkiem ze zrobią to na zapas, tj. do 15 sierpnia 2017 r. 

Ani rozporządzenie w sprawie egzaminu na doradce, ani tez ustawa o doradztwie podatkowym nie wyklucza takiej możliwości, mimo ze panuje powszechne błędne przekonanie, że wyklucza.

Spójrzmy dokładnie na przepisy.

§ 12.13) 1. Kandydat, który uzyskał negatywny wynik z części pisemnej albo ustnej egzaminu i ubiega się o wyznaczenie terminu ponownego egzaminu z części pisemnej albo ustnej, składa do Komisji Egzaminacyjnej, w terminach określonych odpowiednio w § 10 ust. 1, § 11 ust. 1 albo § 11a ust. 1, wniosek o wyznaczenie ponownego terminu części pisemnej albo ustnej egzaminu.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej za ponowny egzamin, a w przypadku wniosku dotyczącego części pisemnej egzaminu także oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Art. 24.

 1. Egzamin na doradcę podatkowego składa się z części pisemnej i ustnej.
 2. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zdanie z wynikiem pozytywnym części pisemnej egzaminu.
 3. W przypadku negatywnego wyniku części pisemnej lub ustnej egzaminu może on być powtarzany.
 4. Kandydat może przystępować do części ustnej egzaminu lub powtarzać tę część egzaminu w okresie roku od dnia przystąpienia do części pisemnej egzaminu.

Wykładnia literalna ww. zacytowanych przepisów wskazuje, że ustawodawca stawia trzy warunki aby można było podejść ponownie do części ustnej:

1) zdanie z wynikiem pozytywnym części pisemnej egzaminu;

2) warunek temporalny – można powtarzać część ustną egzaminu w okresie roku od dnia przystąpienia do części pisemnej egzaminu;

3) negatywny wynik części ustnej.

Osoba, która przynajmniej raz “oblała” część ustną egzaminu spełnia wszystkie te trzy warunki. Ani w ustawie ani w rozporządzeniu nie ma przepisu, który zabrania po oblaniu części ustnej złożeniu dwóch wniosków z prośbą o wyznaczeniu terminu częsci ustnej, na dwa kolejne miesiące.

Osoba, która raz oblała część ustną, a która ma wyznaczony kolejny termin egzaminu ustnego, ale jeszcze do niego nie podeszła ma cały czas negatywny wynik egzaminu z części ustnej! Wyznaczenie terminu, który jest w przyszłosci nie sprawia ze osoba ma wynik pozytywny! Tym samym nie ma żadnych podstaw prawnych, by taka osoba nie mogła złożyć kolejnego wniosku na egzamin ustny!

Za taka wykładanią nie tylko przemawia wykładnia literalna zacytowanych przepisów, ale także wykładnia historyczna czyli taka, która odwołuje się do poprzedniego brzmienia przepisów art. 24 ustawy o doradztwie podatkowym. Porównanie poprzedniego brzmienia przepisów z obecnym pozwala na ustalenie intencji ustawodawcy. Jeśli wprowadza on jakieś ułatwienia np. znosi pewne ograniczenia, to oczywistym jest ze celem ustawodawcy jest ułatwienie dostępu do jakiegoś zawodu.

Przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych art 24 ust 1-4 ustawy o doradztwie podatkowych brzmiał:

Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zdanie z wynikiem pozytywnym części pisemnej egzaminu. 

Art. 24. 
1. Egzamin na doradcę podatkowego składa się z części pisemnej i ustnej.
2. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zdanie z wynikiem pozytywnym części pisemnej egzaminu.
3. (11) W przypadku negatywnego wyniku części pisemnej lub ustnej egzaminu może on być powtarzany. Termin ponownego egzaminu może być wyznaczony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia egzaminu, którego wynik był negatywny.
4. W przypadku pozytywnego wyniku części pisemnej egzaminu, kandydat może w okresie roku przystępować do części ustnej egzaminu, nie częściej jednak niż co 3 miesiące.
4. (12) Kandydat może przystępować do części ustnej egzaminu lub powtarzać tę część egzaminu w okresie roku od dnia przystąpienia do części pisemnej egzaminu.

Jak doskonale widać, ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, której główny cel w widnieje w jej nazwie, zniosła warunek, że do części ustnej można przystępować, a więc także i powtarzać –  nie częściej niż co 3 miesiące.

Intencja ustawodawcy była oczywista, tj. zniesienie ograniczenia co do częstotliwości podchodzenia do części ustnej.

Warto zauważyć, że ustawodawcą nie zmienił ograniczenia w tym zakresie np – nie częściej niż co 2 miesiące – tylko w ogóle je zniósł, co zresztą jest zgodne z celem ustawy z 9 maja 2014 r.

Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP z 1997 roku, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. W stosunku do organów nie działa zasada, że co nie jest zabronione jest dozwolone.

——————————————————————–

Proszę o  niezwłoczne rozpowszechnienie tej wiadomości, by zdający egzamin ustny w sierpniu dowiedzieli się, ze nic nie stoi na przeszkodzie by złożyli do 15 sierpnia wniosek o wyznaczenie terminu części ustnej na wrzesień 2017.

Podziękowania

W imieniu wszystkich czytelników naszego bloga serdecznie dziękujemy za przekazanie tej informacji oraz szczegółowe i klarowne jej wyjaśnienie. Jesteśmy przekonani, że zarówno teraz, jak i w przyszłości będzie to miało istotne znaczenie dla wielu zdających, którzy znajdą się w sytuacji podbramkowej stając przed koniecznością zdania egzaminu w ostatnim możliwym dla nich terminie, po upłynięciu którego znów będą musieli przystąpić do egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego.

9 comments

 1. Kamil says:

  To jest oczywiście błędna interpretacja, co zresztą potwierdza praktyka PKE ds Doradztwa w zakresie zapisów na egzamin. Składając wniosek o poprawkę wnioskuje się o wyznaczenie ponownego terminu części ustnej egzaminu. Od wyznaczenia terminu do dnia egzaminu nie ma mowy o niezdanym egzaminie ustnym, który warunkuje składanie kolejnego wniosku.

  • czytelnik says:

   Panie Karolu nie ma Pan racji. Ustawa stanowi jasno – “W przypadku negatywnego wyniku części pisemnej lub ustnej egzaminu może on być powtarzany.”. Osoba, która już raz podeszła do egzaminu ustnego jest w dwojakiej sytuacji – albo zdała egzamin i wtedy nie może składać ponownego wniosku (co jest oczywiste bo taki wniosek wówczas jest bezsensowny) albo nie zdała egzaminu. Trzeciego wyjścia nie ma!

   ” Od wyznaczenia terminu do dnia egzaminu nie ma mowy o niezdanym egzaminie ustnym, który warunkuje składanie kolejnego wniosku.” – klasyczyna nadinterpretacja. Kluczowe w tym zdaniu jest słowo “kolejnego”. Ani ustawa ani rozporządzenie w przypadku zapisów o złożenie wniosku o wyznaczenie kolejnej cześci egzaminu, nie posługuje się słowem “kolejny”.

   1. Kandydat, który uzyskał negatywny wynik z części pisemnej albo ustnej egzaminu i ubiega się o wyznaczenie
   terminu ponownego egzaminu z części pisemnej albo ustnej, składa do Komisji Egzaminacyjnej, w terminach określonych
   odpowiednio w § 10 ust. 1, § 11 ust. 1 albo § 11a ust. 1, wniosek o wyznaczenie ponownego terminu części pisemnej
   albo ustnej egzaminu.

 2. JM says:

  Szanowni Państwo! Wiadomość z ostatniej chwili: czytelnik, dzięki któremu pojawił się dzisiejszy artykuł, przekazał nam, iż jego argumentacja została skierowana do sekretarza Komisji do rozpatrzenia. Gdy otrzyma odpowiedź, zostaniemy niezwłocznie poinformowani. Ciągle trzymamy kciuki za pozytywny obrót sprawy.

 3. czytelnik says:

  ” Od wyznaczenia terminu do dnia egzaminu nie ma mowy o niezdanym egzaminie ustnym, który warunkuje składanie kolejnego wniosku.” Nieprawda, wcześniejszy niezdany egzamin ustny zachowuje moc, czego dowodem jest to że, składając wniosek o ponowny egzamin płaci się 600 zł a nie 900.

 4. Kamil says:

  Szanowni Państwo, życzę z całego serca aby wasze wnioski zostały uwzględnione i udało się Wam podejść do egzaminu w sierpniu i -w razie niepowodzenia – we wrześniu. Z całym szacunkiem, powoływanie się na wykładnię językową nie jest właściwe. Celem przepisów, pozwalających na składanie wniosków do połowy miesiąca poprzedzającego “miesiąc zdawania” było ewidentnie uporządkowanie sposobu przeprowadzania egzaminów ustnych.Wyobrażacie sobie państwo sytuację, w której kilka tysięcy osób tuż po zdaniu egzaminu pisemnego rezerwuje sobie terminy na zapas??? Jakie trudności w działaniu Komisji to implikuje??? Kwestia zwrotów pieniędzy dla osób które zdadzą przed zarezerwowanymi powtórkami??? Konieczność ciągłej weryfikacji listy osób przyporządkowanych do danego miesiąca, gdy kandydaci wcześniej zaliczą egzamin, np 30 dnia miesiąca, gdy terminy egzaminów w następnym miesiącu są wyznaczone np. na pierwszą dekadę??? Problemy z przekładaniem egzaminów, bo ludzie kombinują jak się da???? Co z nieobecnościami na egzaminie, które następnie zostaną usprawiedliwione??? Itd., itp????
  Jest jeszcze jeden problem. Komisja dość liberalnie podchodzi do kwestii terminów egzaminów, np umożliwiając zdawanie w 12 m-cu licząc od dnia egzaminu pisemnego, nawet jeśli roczny termin jest przekroczony, np. o kilka dni. Nie wiem czy warto kruszyć kopię o sprawę opisaną przez czytelnika, bo Komisja może zmienić tę praktykę opisaną przeze mnie kilka zdań powyżej, mającą niebagatelne znaczenie dla wielu zdających. Pozdrawiam serdecznie.

 5. Anna says:

  Jaki problem? Wystarczyłoby wyznaczać egzaminy w pierwszej dekadzie każdego miesiąca. Najpóźniej przesłuchuje się kandydatów do 10, a do 15 jest termin złożenia nowego podania. Chyba przez następne 15 dni miesiąca da się skompletować komisję na następny miesiąc? Da się?

 6. czytelnik says:

  – ” Z całym szacunkiem, powoływanie się na wykładnię językową nie jest właściwe.
  Wykladnia jezykowa jest podstawowa wykladnia a odstepstwo od niej jest mozliwe tylko w scisle okreslonych przypadkach.
  – “Wyobrażacie sobie państwo sytuację, w której kilka tysięcy osób tuż po zdaniu egzaminu pisemnego rezerwuje sobie terminy na zapas?”
  Po pierwsze nie ma mowy o zadnych kilku tysiacach, bo zwyczajnie tyle nie podchodzi do egzaminow pisemnych w jednej sesji.
  Po drugie obecne przepisy nie pozwalaja na rezerwacje terminow na zapas tuz po zdanym egzaminie pisemnym, bo aby moc zlozyc wniosek o ponownym termin to trzeba miec niezdany egzamin.
  – “Problemy z przekładaniem egzaminów, bo ludzie kombinują jak się da.”
  Mozna tylko raz przelozyc egzamin ustny i to na dodatek trzeba miec udokumentowana przyczyne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *